Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Transporto inžinerijos fakultetas Padaliniai Padaliniai Hidraulinių pavarų mokomoji laboratorija
Laboratorijos paskirtis
 
Transporto technologinių įrenginių katedros Hidraulinių pavarų mokomoji laboratorija skirta mokymo tikslams, studentai supažindinami su pneumatiniais ir hidrauliniais elementais, naudojamais transporto technologiniuose įrenginiuose.
 
Atliekami laboratoriniai darbai kurių metu studentai išmoksta sudaryti hidraulines ir pneumatines pavaras, jas valdyti bei nustatyti pavarų pagrindinius parametrus.
PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2015 m. Gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1340
 
STUDENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, DIRBANČIŲ HIDRAULINIŲ PAVARŲ MOKOMOJOJE LABORATORIJOJE, DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.      Hidraulinių pavarų mokomojoje laboratorijoje (toliau - laboratorija) darbus atlieka studentai, pedagogai, doktorantai, mokslo darbuotojai, meistrai (toliau - darbuotojas).
2.      Laboratorijoje leidžiama dirbti darbuotojui, susipažinusiam su darbo aplinka ir su atliekamo darbo aprašu, darbo metu naudojamos įrangos konstrukcija, eksploatavimo ypatumais bei sauga ir instruktuotam saugiai dirbti jam pavestą darbą, įforminus instruktavimo faktą instruktavimų registravimo žurnale.
3.      Darbuotojas privalo:
3.1. išsamiai susipažinti su šia instrukcija ir vykdyti jos reikalavimus;
3.2. laikytis universiteto vidaus darbo tvarkos taisyklių;
3.3. mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems;
3.4. darbo metu naudoti laboratorijoje esančias saugos priemones apsisaugoti nuo galimų rizikos grėsmių, kylančių darbuotojų saugai ir sveikatai;
3.5. vykdyti dėstytojo arba meistro (toliau - darbų vadovas) nurodymus ir atlikti tik tą darbą ir tik toje darbo vietoje, kurią nurodė darbų vadovas;
3.6. įrenginius, įtaisus, prietaisus ir įrankius (toliau — darbo priemones) naudoti pagal paskirtį;
3.7. dirbti tik su tomis darbo priemonėmis, kurias nurodė laboratorijos vedėjas ar darbų vadovas;
3.8. mokėti saugiai naudotis darbo priemonėmis;
3.9. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą susižeidus;
3.10.  laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti tvarką darbo vietoje;
3.11.  nepalikti be priežiūros įjungtų elektros įrenginių;
3.12.  vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;
3.13.  žinoti gaisro gesinimo priemonių buvimo vietą, veikimo principą ir mokėti jomis naudotis;
3.14.  tausoti universiteto turtą.
4. Darbo metu sugedus darbo priemonėms ar įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nutraukti darbą ir pranešti darbų vadovui arba laboratorijos vedėjui. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam suteikti pirmąją pagalbą, prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą tel. 112.
5.      Darbuotojas turi teisę:
5.1. žinoti darbo vietoje esančius profesinės rizikos veiksnius;
5.2. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygas, aprūpintas asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
5.3. atsisakyti dirbti, kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei;
5.4. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
5.5. kilus klausimų dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į laboratorijos vedėją ar darbų vadovą.
 
II.  PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO
 
6.      Pagrindiniai profesines rizikos veiksniai darbo vietoje:
6.1. elektros srovė, pažeista laidų izoliacija, netvarkingi elektros įrenginiai;
6.2. veikiantis įrenginys;
6.3. techniškai netvarkingi prietaisai ir įrenginiai, netvarkingi darbo įrankiai ir mechanizmai;
6.4. aštrūs įrankių kampai ir briaunos, įkaitę paviršiai;
6.5. nesugebėjimas pasirinkti saugių darbo metodų;
6.6. netinkamas darbo vietos apšvietimas;
6.7. netvarkinga darbo vieta, patalpa;
6.8. daiktų ir bandinių kritimas iš aukščio.
7.      Saugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių poveikio:
7.1. prieš pradedant dirbti, reikia susipažinti su įrenginių konstrukcija ir išklausyti darbų vadovo ar laboratorijos vedėjo instruktažą;
7.2. naudoti kolektyvines ir individualias apsaugos priemones;
7.3. darbo vieta turi būti švari, įrankiai ir prietaisai turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs;
7.4. nenaudoti įrankių ir prietaisų kitiems tikslams ar darbams, kuriems jie nėra skirti;
7.5. nenaudoti laisvų drabužių, kuriuos gali įsukti judančios įrankio ar prietaiso dalys.
 
III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ
 
8.      Prieš pradėdamas dirbti, darbuotojas privalo:
8.1. gauti vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais;
8.2. gauti individualiąsias apsaugos priemones, reikalingas darbui atlikti;
8.3. patikrinti bendrąsias saugos priemones;
8.4. darbo vietoje susipažinti su prietaisais, įrenginiais ir medžiagomis;
8.5. patikrinti, ar aparatūra ir prietaisai išdėstyti taip, kad bandymo metu jų nepaveiktų judančios bandomų objektų dalys;
8.6. patikrinti, ar gerai veikia įrenginių paleidimo ir sustabdymo jungikliai, galiniai išjungikliai, apribojantys judančių dalių eigą;
8.7. patikrinti, ar tvarkingi hidraulinių įrenginių hidraulinės sistemos vamzdžiai, jungtys ir elementai;
8.8. patikrinti, ar įrenginių ir bandymų stendų (kur tai numatyta gamintojo) patikimai įtvirtintos aptvaros, apsaugos ir įtaisai;
8.9. patikrinti, ar tvarkingi darbui naudojami įrankiai;
8.10. patikrinti, ar grindys darbo vietoje švarios, sausos, neslidžios, ar darbo vieta neužkrauta, pakankamai apšviesta;
8.11. patikrinti, ar nenutrūkę elektros laidai, ar nepažeista jų izoliacija. Tai atliekama apžiūrint kabelį (laidą), kuriuo darbo priemonės jungiamos į elektros tinklą;
8.12. uždengti elektros skydelio, darbo priemonių kontaktai, turintys elektros įtampą, patikrinti, ar tvarkinga įrankių rankenų izoliacija;
8.13. patikrinti, ar tvarkingas elektros kabelio kištukas, kištukinis lizdas, į kurį jungiamas įrankis ar prietaisas.
9.      Įsitikinus, kad prietaisas išjungtas, patikrinti, ar tvarkingas įžeminimas nuo stendo iki įžeminimo kontūro.
10.   Draudžiama naudotis netvarkingais elektros lizdais, kištukais, jungikliais ir netvarkinga elektros instaliacijos įranga.
11.   Apsivilkti darbo drabužius, užsisegti rankogalius ir kitas sagas, užsidėti apsauginius akinius.
12.   Pradėti darbą galima tik leidus darbų vadovui.
 
IV.  DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU
 
13.   Darbo metu darbuotojas privalo:
13.1. dėvėti tvarkingą aprangą;
13.2. dirbti su tvarkingomis ir patikrintomis apsaugos priemonėmis;
13.3. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje. Laboratorijoje nevalgyti ir nerūkyti;
13.4. darbus atlikti pagal nustatytą tvarką, išdėstytą laboratorinių darbų aprašuose;
13.5. dirbant su darbo priemonėmis, laikytis jų naudojimo taisyklių, darbo ir gaisrinės saugos reikalavimų;
13.6. neatitraukti dėmesio nuo darbo ir neužsiiminėti pašaliniais darbais.
14.   Darbuotojui draudžiama:
14.1.be reikalo vaikščioti po laboratoriją, blaškyti kitų dėmesį;
14.2.remtis į stendus, dėti ant jų daiktus;
14.3.rankomis liesti besisukančias darbo priemonių dalis;
14.4.stovėti diskų, diržų ar kitų besisukančių detalių sukimosi plokštumoje;
14.5.ardyti įrenginius ir atlikti jų remontą;
14.6.palikti be priežiūros įjungtas prietaisus ir veikiančius elektros įrenginius;
14.7.patikėti savo darbo vietą, priemones, medžiagas, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
14.8.neprasidėjus arba pasibaigus paskaitai, savarankiškai [junginėti arba sukinėti stendus.
15.   Darbus nedelsiant nutraukti:
15.1.jaučiant (kad ir silpną) elektros srovės poveikį;
15.2.pasirodžius dūmams ar jaučiant kvapą, panašų į laidų izoliacijos degimą;
15.3.nutrūkus elektros srovės tiekimui.
 
V.      DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS
 
16.   Esant gedimui, darbo priemonė išjungiama iš elektros tinklo ir apie tai pranešama darbų vadovui ar laboratorijos vedėjui, patiems remontuoti draudžiama.
17.   Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam suteikti pirmąją medicinos pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją. Apie tai pranešti darbų vadovui ar laboratorijos vedėjui.
18.   Kilus gaisrui:
18.1.nedelsiant nutraukti darbus, išjungti darbo priemones iš elektros tinklo ir skubiai pranešti darbų vadovui arba laboratorijos vedėjui;
18.2.gesinti gaisro židinį gesintuvu, esančiu laboratorijoje. Iškviesti ugniagesius tel. 112.
 
VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ
 
19.   Darbo priemones išjungti iš elektros tinklo. Sutvarkyti darbo vietą.
20.   Darbų vadovui pristatyti darbo rezultatus ir naudotus įrankius.
21.   Sutvarkyti darbo vietą ir darbo priemones, grąžinti darbo saugos priemones.
22.   Apie visus darbo metu pastebėtus darbo priemonių ir darbo apsaugos priemonių gedimus pranešti laboratorijos vedėjui.
 
 
SUDERINTA
Transporto technologinių įrenginių katedros vedėjas
 
SUDERINTA
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininkas
 
SUDERINTA
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėja
 
Marijonas Bogdevičius
2015-12-21
 
Arūnas Komka
2015-12-22
 
Danguolė Baltranienė
2015-12-22
 
Arvydas Matuliauskas
2015-12-21
 
 

Ultragarsinis defektoskopas USM 35X Krautkramer

Katedros laboratorijoje turima įranga
Ultragarsinis defektoskopas USM 35X Krautkramer
 
Ultragarsinis defektoskopas naudojamas įvairių medžiagų pažaidų, defektų suvirinimo siūlėse, kitų anomalijų aptikimui.
Tokio tipo prietaisai naudojami energetikoje; mašinų, laivų gamyboje, pramonėje ir kitur, visur kur būtina gaminat ir eksploatuojant gaminius atlikinėti jų patikrą.
Keitiklis 4 MHz. 90 ° su kabeliu;
Keitiklis 4 MHz 45 ° su kabeliu;
Prietaiso matavimo diapazonas nuo 1.0 iki 9999 mm;
Garso greitis, m/s: 1000–15000 (keičiamas 1 m/s žingsniais);
Stiprinimas, dB: nuo 0 iki 110;
Skiriamoji geba, mm: 0,01 (iki 99,99 mm) / 0,1 (iki 999,9 mm) / 1,0 (virš 1000 mm);
Įėjimo grandinės dažnių juostos plotis 0.2MHz iki 20.0MHz (–3 dB) standartiniame ultragarso režime;
Automatinis kalibravimas, galimybė dirbti impulso atspindžio ir tiesioginio praėjimo režimuose;
Matavimo per dangą galimybė.
 

Ultragarsinis storio matuoklis Olympus 35DL

Katedros laboratorijoje turima įranga
Ultragarsinis storio matuoklis Olympus 35DL
 
Ultragarsinis storio matuoklis sukurtas storio matavimui objektuose paveikiamuose korozinio nusidėvėjimo arba aukštų temperatūrų.
Prietaisai naudojami energetikoje; mašinų, laivų gamyboje, pramonėje, kur būtina matuoti gaminio storį: vamzdynai, aukšto slėgio indai, dujų balionai, saugojimo rezervuarai, indai cheminiams procesams, medžiagų transportavimo sistemos, siurbliai, tiltai, laivų korpusai, kranai, laivų statybos įranga ir konstrukcinio plieno elementai ir kt.
Keitiklis 5 MHz matavimo diapazonas: nuo 1.00 iki 500 mm;
Prietaiso matavimo diapazonas: nuo 0.50 iki 635.0 mm;
Skiriamoji geba: 0.01 mm;
Ultragarso greičio diapazonas medžiagoje: nuo 0.5080 mm/µs iki 18.699 mm/µs;
Matavimo galimybė per dažų sluoksnį.
 

Virpesių analizatorius Vibrotest 60 Brüel & Kjær vibro

Katedros laboratorijoje turima įranga
Virpesių analizatorius Vibrotest 60 Brüel & Kjær vibro
 
 
Virpesių analizatorius skirtas rotorinių mašinų diagnostikai atlikti. Prietaisai naudojami energetikoje, rotorinių mašinų, laivų, geležinkelio, vamzdynų transporte.
XMS Programinė įranga skirta duomenų apdorojimui, leidžia kurti diagnozuojamos įrangos duomenų bazes, apdoroti gaunamus duomenys, turi riedėjimo guolių duomenų bazę.
Prietaisas yra dviejų kanalų (trečias naudojamas tachometro pajungimui);
Rms matavimas, spektro matavimas (iki 12800 linijų), kepstro matavimas, gaubiančiosios matavimas;
Dažnių diapazonas: nuo 1 iki 20000 Hz;
Komplekte yra du pjezoelektriniai akselerometrai, du bekontaktiniai poslinkių jutikliai, sūkių matuoklis.
 

Triukšmo analizatorius Brüel & Kjær 2250

Katedros laboratorijoje turima įranga
Triukšmo analizatorius Brüel & Kjær 2250
 
 
Triukšmo analizatorius skirtas mašinų triukšmo matavimui. Prietaisai naudojami energetikoje, kelių, laivų, geležinkelio, vamzdynų transporte.
BKSV 2250 modelis yra nešiojamas triukšmo matuoklis ir analizatorius. Programinės įrangos modulių kombinacija ir techninė įranga prietaisą padaro puikiu įrankiu atliekant ypač tikslius matavimus lauko, profesinėje ir industrinėje aplinkose. Dėl šių savybių, vartotojas gauna visą reikiamą funkcionalumą. Šis prietaisas atitinka garso lygio matuoklių standartą IEC 61672-1 (International Electrotechnical Commission), beje taip pat ir IEC standartus (60651 ir 60804) ir naujausius ANSI standartus.
Realaus laiko analizė: 1/1- ir 1/3- oktavų bangoms;
Matavimo signalų garso įrašymas bet kuriuo matavimo momentu;
Kompiuterinė programinė įranga prietaiso valdymui, nustatymui, duomenų archyvavimui perkėlimui ir raportavimui;
Pagrindinės charakteristikos: matavimo intervalas: 16,6...140 dB; nominalus jautris 50mV/Pa; dažnių diapazonas: 5 Hz...20 kHz.
 

Mobilus akustinės emisijos analizatorius Pocket AE-2

Katedros laboratorijoje turima įranga
Mobilus akustinės emisijos analizatorius Pocket AE-2
 
Mobilus akustinės emisijos analizatorius naudojamas neardomajai diagnostikai atlikti.
Naudojant 65 prietaisą galima stebėti defekto vystymąsi, aptikti tekėjimą, paskutiniu laiku vis dažniau naudojami rotorinių sistemų diagnostikoje. Prietaisai naudojami vamzdynų, slėginių indų, rotorinių sistemų monitoringui.
Prietaisas yra dviejų kanalų;
Matavimo diapazonas 1Hz iki 1Mhz;
Jutikliai rezonansinio tipo (savasis dažnis 150kHz);
Gaunami parametrai: Pikas, spektras, gaubiančiąja, energija ir kiti parametrai.

Pagreičių matavimo įrenginys su GPS AX-22

Katedros laboratorijoje turima įranga
Pagreičių matavimo įrenginys su GPS AX-22
 
Pagreičių matavimo įrenginys su GPS.
Prietaisai naudojami automobilio pagreičiams išilginė ir skersinė kryptimis, posvyrio kampams, važiavimo greičiui nustatyti.
5Hz GPS antena;
Trijų padėčių akselerometras;
Matavimo diapazonas iki 2g, rezoliucija 0.005g;
Galimybė matuoti galingumą, sukimo momentą, nuvažiuota kelią;
Duomenų fiksavimo dažnis 100 Hz.
 

Prietaisai automobilio dinaminėms charakteristikoms tirti DL1, Speedbox, Imu

Katedros laboratorijoje turima įranga
Prietaisai automobilio dinaminėms charakteristikoms tirti DL1, Speedbox, Imu
 
Įranga su GPS (20Hz) ir RTK opcijomis.
Prietaisai naudojami automobilio pagreičiams, pasisukimo kampams, automobilio slydimui, važiavimo greičiui nustatyti.
Tiriant automobilių dinamiką tokio tipo prietaisai yra plačiai naudojami eksperimentiniams tyrimams atlikti.
Prietaisą galima pajungti prie variklio valdymo bloko, matuoti kuro sąnaudas, variklio apsukas, galingumą ir kitus parametrus.
20Hz GPS antena;
Trijų padėčių akselerometras;
Galimybė matuoti galingumą, sukimo momentą, nuvažiuota kelią;
Duomenų fiksavimo dažnis 200 Hz.
 

Dinaminis grunto sutankinimo matavimo prietaisas ZFG 3000

Katedros laboratorijoje turima įranga
Dinaminis grunto sutankinimo matavimo prietaisas ZFG 3000
 
Dinaminis grunto sutankinimo matavimo prietaisas skirtas grunto įlinkiui ir tamprumo moduliui matuoti.
Apkrovimo plytos skersmuo: 300 mm;
Krentančio svorio masė: 10 kg;
Įlinkio matavimo ribos: diapazonas 0,1-30 mm;
Deformacijos modulio matavimo ribos: 1-125 MN/m2.
 

Kompiuterinis oscilografas naudojamas kartų su jutikliais (slėgio, pagreičio ir t.t.) MTX 1054

Katedros laboratorijoje turima įranga
Kompiuterinis oscilografas naudojamas kartų su jutikliais (slėgio, pagreičio ir t.t.) MTX 1054
 
Kompiuterinis oscilografas naudojamas kartų su jutikliais (slėgio, pagreičio ir t.t.).
Gaunami neapdoroti duomenys (RAW data), ko ne visada galima pasiekti naudojant specializuota įrangą (pvz. diagnostikos prietaisus).
Turint pradinius duomenys galima kurti naujus duomenų apdorojimo metodus, naujas diagnostikos metodikas.
Keturių kanalų 150MHz, diapazonas: nuo 2.5 mV iki 100 V/div;
Vidinė atmintis 50000 taškų kanalui;
FFT analizė ir kitos funkcijos;
Sąsaja su kompiuteriu per USB jungtį.
 

Infraraudonųjų spindulių (IR) termometras DIT 500

Katedros laboratorijoje turima įranga
Infraraudonųjų spindulių (IR) termometras DIT 500
 
Infraraudonųjų spindulių (IR) termometras naudojamas įvairių kūnų paviršiaus temperatūros nustatymui.
IR matavimo diapazonas -50...1600 °C;
Rezoliucija 0,1 °C;
Tikslumas:
 • -50...20 °C ±2,5°C;
 • 20...400 °C ±(1,0% m.d. + 1 °C);
 • 400...800 °C ±(1,5% m.d. + 2 °C);
 • 800...1600 °C ±2,5% m.d.
 

Termovizorius FLIR i7

Katedros laboratorijoje turima įranga
Termovizorius FLIR i7
 
Skirtas temperatūros matavimui bekontakčiu būdu, o taip pat vizualiai pamatyti paviršiaus temperatūros pasiskirstymą, aptikti įvairius defektus ir jų ribas, kurie sukelia temperatūros pokytį.
 
Techniniai parametrai:
Objekto temperatūros matavimo diapazonas: - 20 °C ... + 250 °C;
Darbo aplinkos temperatūros diapazonas: 0 °C... + 50 °C;
Paklaida: ±2oC, ±2%;
IR rezoliucija: 140 x 140 taškų;
Spektrinis diapazonas: 7.5 - 13μm;
Matymo laukas/min. atstumas: 29° x 29° / 0,6 m;
Šiluminis jautris (NETD): <0,1 °C;
Visiškai automatinis;
Matavimo režimai: taškas ekrano viduryje, min/max, izotermė;
Emisijos koeficientas: 0,1 - 1,0;
Emisijos koeficientų lentelė;
Atspindėtos temperatūros korekcija;
USB sąsaja.

Termovizorius FLIR T420

Katedros laboratorijoje turima įranga
Termovizorius FLIR T420
 
Skirtas temperatūros matavimui bekontakčiu būdu. Taip pat vizualiai pamatyti paviršiaus temperatūros pasiskirstymą, aptikti įvairius defektus ir jų ribas, kurie sukelia temperatūros pokytį.
 
Objekto temperatūros matavimo diapazonas: -20 °C ... +650 °C;
Terminis jautrumas: <0,045 °C esant 30 °C aplinkos temperatūrai;
Paklaida: ±2 %;
IR rezoliucija: 320x240 taškų;
Filmuojamo vaizdo įrašymas: 60 Hz;
Skaitmeninis fotoaparatas: 3,1 MP;
Spektrinis diapazonas: 7,5 – 13μm;
Matymo laukas: 25° x 19°;
Minimalus fokusavimo atstumas: 0,4 m;
Rankinis ir automatinis fokusavimas;
LCD ekranas: 3,5“;
Lazerinis taikiklis;
USB ir „Wi-Fi“ sąsaja.

Greitaeigė filmavimo kamera Miro EX 2

Katedros laboratorijoje turima įranga
Greitaeigė filmavimo kamera Miro EX 2
 
Kamera skirta greitaeigėms procesams fiksuoti.
Maks. filmavimo greitis prie rezoliucijos 640 x 480: 1245 kps;
Maks. filmavimo greitis prie rezoliucijos 512 x 384: 1992 kps.
 

Portatyvinis tempimo ir gniuždymo dinamometras HP-20K

Katedros laboratorijoje turima įranga
Portatyvinis tempimo ir gniuždymo dinamometras HP-20K
 
Matavimo intervalas iki 20kN.
Duomenų saugojimo galimybė.

Lydinių analizatorius PMI-MASTER PRO

Katedros laboratorijoje turima įranga
Lydinių analizatorius PMI-MASTER PRO
 
Prietaisas skirtas medžiagos cheminei sudėčiai nustatyti.
Nustatoma sudėtis plieno ir aliuminio lydiniuose.
 

Skaitmeninis mikroskopas Scalar

Katedros laboratorijoje turima įranga
Skaitmeninis mikroskopas Scalar
 
Mobilus skaitmeninis mikroskopas, aukštos rezoliucijos ekranas.
Objektyvai: didinimas 25-200 , 500, 1000 kartų.
 

Akustinis plaktukas DYTRAN

Katedros laboratorijoje turima įranga
Akustinis plaktukas DYTRAN
 
Prietaisas skirtas modalinei analizei atlikti.
Įrangos komplektą sudaro akustinis plaktukas, 2 akselerometrai, duomenų kaupiklis ir programinė įranga.
 

Ultragarsinis nuotėkų ieškiklis UL 101

Katedros laboratorijoje turima įranga
Ultragarsinis nuotėkų ieškiklis UL 101
 
Įranga skirta neardomajai diagnostikai atlikti.
Įrangos pagalba galima aptikti sistemos nuotėkus, atlikti mechaninių dalių diagnostiką.
 

Kėlimo technikos lynų ir skriemulių techninės būklės nustatymo ir analizės įrenginys ADIASYSTEM

Katedros laboratorijoje turima įranga
Kėlimo technikos lynų ir skriemulių techninės būklės nustatymo ir analizės įrenginys ADIASYSTEM
 
ADIASYSTEM įranga skirta liftų patikrinimui, atliekamas gaudytuvų patikrinimas, traukos bandymas, greičių, pagreičių nustatymas, komfortabilumo tyrimas, nustatomas durų uždarymo greitis, uždarymo energija.
 
 

Eismo intensyvumo skaitiklis klasifikatorius

Katedros laboratorijoje turima įranga
Eismo intensyvumo skaitiklis klasifikatorius
 
Prietaisas skirtas eismo srauto tyrimui.
Renkami parametrai: transporto priemonių klasifikavimas, skaičius, važiavimo kryptis, kiekvienos transporto priemonės užfiksavimo laikas, greitis, ilgis ir saugus atstumas iki ankstesnės transporto priemonės.
Greičių diapazonas: nuo 10 km/h iki 250 km/h.
 
 

Hidraulinės ir pneumatinės įrangos komplektas

Katedros laboratorijoje turima įranga
Hidraulinės ir pneumatinės įrangos komplektas
 
Hidraulinė ir pneumatinė įranga naudojama hidraulinių pavarų sudarymui, valdymui ir tyrimui.
Hidraulinė ir pneumatinė įranga yra plačiai naudojama kelių tiesimo ir statybos mašinose, taip pat kėlimo technikoje.
Įrangos pagalba galima tirti hidrodinaminius procesus.
Matavimui naudojami slėgio ir debito jutikliai, taip pat yra programinė įranga procesų simuliavimui ir duomenų apdorojimui.
 
 
 
 
   
 

Amortizatorių patikros stendas „Dynamometer PSD“

Katedros laboratorijoje turima įranga
Amortizatorių patikros stendas „Dynamometer PSD“
 
Prietaisas skirtas amortizatorių ir spyruoklių jėgos parametrams gauti suteikiant matavimo greičio ir poslinkio diapazonus, su temperatūros matavimo galimybe.
Poslinkio diapazonas: 12,5 – 100 mm.
Darbinio dažnio diapazonas: 0,5 – 6,5 Hz.
Jutiklio nustatoma apkrova iki 1500 kg.
Jonevičius Vaclavas; Lipinskis Tadas; Skrickij, Viktor; Pincevičius Albertas. Investigation of recoil force influence on dynamic parameters of carrier M113. Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 5 (2016), p. 3205-3212.. [M.kr.:03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
Naudota įranga: virpesių analizatorius NI USB-4431.
 
Mozūraitis, Domantas; Junevičius, Raimundas. Padangos slėgio įtakos transporto priemonės eksplotacinėms savybėms tyrimas. 19-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba", vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2016. ISSN 2029-7149, p. 58-61.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
Naudota įranga: tempimo ir gniuždymo dinamometras „HP-20K“.
 
Tamašauskas, Justas; Bogdevičius, Marijonas. Sportinio automobilio amortizatoriaus charakteristikų tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 195-197.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
Naudota įranga: amortizatorių bandymų stendas „Shock absorber dynamometer PSD 2004“.
 
Baroniūnas, Edgaras; Mačiulis Kornelijus; Pastarnokas Artūras; Repečka, Donatas; Skrickij, Viktor; Tamošiūnas Mantas. Pneumatinės transporto priemonės šildytuvo hidrodinaminių procesų tyrimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos „Transporto inžinerija ir vadyba“, vykusios 2015 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : VGTU, 2015. ISSN 2029-7149, p. 147-150.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
Naudota įranga: infraraudonųjų spindulių termometras „DIT 500“, pneumatinės įrangos komponentai.
 
Baublys, Mindaugas; Bogdevičius, Marijonas. Suspausto oro generavimo įrenginio hidrodinaminių procesų tyrimas. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 201-205.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
Naudota įranga: oscilografas „Metrix mtx 1054“, slėgio jutikliai.
 
Danilevičius, Algimantas; Junevičius, Raimundas. Fundamentalios diagramos transporto srautų modeliuose. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" vykusios 2014 m. gegužės 8 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 158-162.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
Naudota įranga: eismo intensyvumo skaitiklis klasifikatorius „Traffic counter TC25“.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Olegas Prentkovskis
  • Renata Autukevičiūtė
  • Andrius Ružinskas
  • Algimantas Danilevičius
  • Rasa Prentkovskienė
  • Virginija Bobinienė
  • Eglė Dabulevičiūtė
  • Lijana Maskeliūnaitė
  • Justė Kareivaitė