Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Dėl bakalauro baigiamojo darbo gynimo katedroje

Dėl baigiamųjų darbų pateikimo katedrai tvarkos ir datų

Pakartotinio egzaminų laikymo grafikas baigiamųjų kursų studentams

Rudens sesijos egzaminų perlaikymo tvarkaraštis

TLin-12/1 ir TLin-12/2 gr. bakalauro baigiamųjų darbų vadovai

Baigiamųjų darbų gynimosi tvarkaraštis Transporto ir logistikos magistro laipsnio suteikimo komisijose

Baigiamųjų darbų gynimosi tvarkaraštis Transporto ir logistikos bakalauro laipsnio suteikimo komisijose

Dėl Gamybinės praktikos pakartotinio laikymo komisijoje

Dėstytojas
Dalykas
Egzamino data,
laikas, auditorija
Komisija
doc. dr. Kristina Čižiūnienė
Gamybinė praktika
lapkričio  3 d. 12 val.
lapkričio 10 d.10 val.
212
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. K.Čižiūnienė
prof. habil. dr. R.Palšaitis
 

Baigiamųjų bakalauro darbų vadovų ir studentų sąrašas

Dėl baigiamųjų darbų rengimo ir atsiskaitymo grafiko 2016/2016 m.m.

Pavasario sesijos egzaminų pakartotinis laikymas komisijoje

Dėstytojas
Dalykas
Egzamino data,
laikas, auditorija
Komisija
Doc. dr. Darius Bazaras
Logistikos pagrindai
rugsėjo 12 d. 15 val.
rugsėjo 15 d. 15 val.
204 kab.
doc. dr. D.Bazaras
prof. habil. dr. R.Palšaitis
doc. dr. K.Čižiūnienė
Prof. dr. Nijolė Batarlienė
 
Matematiniai metodai ir modeliai transporte
Modeliavimas transporto sistemoje
rugsėjo  5 d. 14.30 val.
rugsėjo  9 d. 12.30 val.
210 kab.
doc. dr. D.Bazaras
prof. dr. N.Batarlienė
dokt. R.Šakalys
Doc. dr. Kristina Čižiūnienė
Logistikos pagrindai (TLin-11/1,2)
rugsėjo   8 d.   8 val.
rugsėjo 15 d. 10 val.
212 kab.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. K.Čižiūnienė
doc. dr. I.Jaržemskienė
I pakartotinis atsiskaitymas
Pažintinė praktika
Gamybinė praktika
Doc. dr. Jonas Lazauskas
Transporto įmonių veiklos analizė
Finansų analizė ir valdymas
rugsėjo   5 d. 10-12 val.
rugsėjo 12 d. 10-12 val.
215 kab.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. J.Lazauskas
doc. dr. V.Jaržemskis
Doc. dr. Aidas
Vasilis Vasiliauskas
Transporto infrastruktūra
Krovinių vežimo technologija
rugsėjo   8 d. 9 val.
rugsėjo 15 d. 9 val.
211 kab.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. A.Vasilis Vasiliauskas
doc. dr. J.Lazauskas
Prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas
Strateginis tiekimo grandinės valdymas
rugsėjo   8 d. 18 val.
 
206 aud.
doc. dr. D.Bazaras
prof. habil. dr. R.Palšaitis
dokt. M.Juozapaitis
doc. dr. A.Vasilis Vasiliauskas
Doc. dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė
Visuotinė kokybės vadyba transporte
 
 
rugsėjo   6 d. 15 val.
rugsėjo 13 d. 15 val.
107 kab.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. V.Vasilienė-Vasiliauskienė
doc. dr. A.Vasilis Vasiliauskas
Doc. dr. Andrius Jaržemskis
Transporto veiklos teisinis reguliavimas
rugsėjo 13 d. 16.10 val.
rugsėjo 14 d. 16.10 val.
108 aud.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. A.Jaržemskis
doc. dr. A.Vasilis Vasiliauskas
Dokt. Raimondas Šakalys
Intelektinės transporto sistemos
Informacinės sistemos logistikoje
rugsėjo  7 d. 10.30 val.
rugsėjo  8 d. 10.30 val.
209 aud.
doc. dr. D.Bazaras
dokt. R.Šakalys
prof. dr. N.Batarliene
Doc. dr. Vytautas Jaržemskis
Transporto vadyba (organizavimas)
rugsėjo  7 d. 14 val.
rugsėjo 14 d. 14 val.
111 aud.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. V.Jaržemskis
doc. dr. J.Lazauskas
 
Doc. dr. Andrius Jaržemskis
Privaloma išankstinė registracija elektroniniu paštu likus 24 val. iki egzamino: andrius.jarzemskis@vgtu.lt
 
Transporto veiklos teisinis reguliavimas
rugsėjo 15 d. 14.30 val.
108 aud.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. A.Jaržemskis
doc. dr. A.Vasilis Vasiliauskas
 
Privaloma išankstinė registracija elektroniniu paštu likus 24 val. iki egzamino: andrius.jarzemskis@vgtu.lt
 
Transporto politikos pagrindai
rugsėjo 15 d. 15.15 val.
108 aud.
 
Doc. dr. Ilona Jaržemskienė
Paslaugų marketingas
rugsėjo 13 d. 16.00 val.
rugsėjo 15 d. 12.00 val.
108 aud.
doc. dr. D.Bazaras
doc. dr. I.Jaržemskienė
doc. dr. K.Čižiūnienė
 
Transporto ekonomika
rugsėjo 13 d. 17.00 val.
rugsėjo 15 d. 13.00 val.
108 aud.
Marketingo tyrimai
rugsėjo 15 d. 13.00 val.
108 aud.
 
 

Informacija baigiamųjų metų studentams

Persiunčiame žiniai dėstytojų ir jų pasirinktų arba jiems priskirtų vadovų sąrašus. Studentai, kurie pristatė darbo temų suderinimo raštą (Priedas Nr.1) į katedrą iki 2015-10-20 d., jiems darbo vadovai paskirti pagal jų pasirinkimą. Studentai, kurie to nepadarė laiku – nors ir derino temas, bet nepateikė laiku į katedrą reikalingus dokumentus arba nederino vadovo pasirinkimo bendrai – jiems darbo vadovas yra paskirtas pagal pridedamą sąrašą.
 
Bakalauro baigiamojo darbo temos bus tvirtinamos artimiausiame metu katedros posėdyje. Prašome studentų, kuriems vadovas buvo paskirtas – iki spalio 30 d. suderinti su paskiru vadovu darbo temą, užpildyti 1 priedo blanką ir pristatyti šį blanką į katedrą. Priešingu atvejų jų darbo tema nubus tvirtinama.
 
Prašymas studentams – ateityje griežtai laikytis nustatytų  terminų.
 
BD Vadovų ir studentų sąrašą rasite čia:

DĖL BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATIKROS, TVARKYMO BEI PATEIKIMO KATEDRAI TVARKOS 2014/2015 MOKSLO METAIS

DĖL BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATIKROS, TVARKYMO BEI PATEIKIMO KATEDRAI TVARKOS 2014/2015 MOKSLO METAIS
 
Pastaba: Tekste minimas BBD (Bakalauro baigiamasis darbas) yra tapatus BD2 sąvokai.
 
Nustatomas toks grafikas:
  • Iki gegužės mėn. 4 d. studentai turi pristatyti bakalauro baigiamuosius darbus vadovui.
Darbo turinys turi atitikti BD2 keliamiems reikalavimams ir ant viršelio turi būti nurodyta akademinė grupė. Studentui sudaromos sąlygos tvarkyti darbą, konsultuotis. Vadovas nustato galutinį darbo parengimo lygį.
  • Iki gegužės mėn. 13 d. katedriniam patikrinimui BBD į katedrą (207 kab.) pristato vadovas su baigiamojo darbo įvertinimu, darbai grupuojami pagal akademines grupes.
Ant darbo viršelio turi būti pateiktas vadovo darbo vertinimas balais, jo parengimo gintis lygis, rekomendacijos bei vadovo sprendimas dėl leidimo gintis.
  • Gegužės mėn. 14 d. nuo 9.00 iki 12.00 vyks BBD patikrinimas katedroje (kabinetai bus nurodyti).
Dalyvaujant studentui katedros dėstytojų komisijos (po 2-3 žmones, 5 komisijos) patikrina darbo temos, studijų programos bei specializacijos atitikimą, peržiūri darbo struktūrą, atitikimą reikalavimams bei susipažįsta su vadovo vertinimu. Šios informacijos pagrindu priima sprendimo projektą dėl gynimosi galimybės. Darbas lieka katedroje ir jo pagrindu gegužės 15 d. fiksuojamas BD2 vertinimas
  • Gegužės mėn. 14 d. 13.45 val. katedros posėdyje priimamas sprendimas dėl leidimo gintis baigiamuosius darbus.
Vadovaujantis komisijos rekomendacijomis katedra priima sprendimą dėl: leidimo gintis, taisymo iki numatyto papildomo termino, neleidimo gintis.
  • Iki gegužės mėn. 25 d. galutinai parengti ir įrišti darbai su vadovo atsiliepimu (katedros pažymos blankas) pristatomi į katedrą.
Studentams, kuriems yra leista gintis. Sudaromos sąlygos atlikti minimalius pataisymus, taip pat jis turi užpildyti visus BBD dokumentus, anotacijų, viršelių, užduoties blankus ir gauti vadovo atsiliepimą, paruošti darbo originalą bei padaryti kopiją, surišti ir pateikti katedrai. BBD įforminimo reikalavimai bus pateikiami atskirai katedros tinklalapyje.
  • Nuo gegužės mėn. 26 d. darbai perduodami recenzentams.
  • Gegužės mėn. 28 d. katedros vedėjas susitinka su baigiamųjų kursų studentais.
Pateikiama informacija apie gynimosi tvarką, reikalavimus, organizacinius klausimus, taip pat rekomendacijos prezentacijoms ir kita aktuali informacija.
  • Birželio mėn. 8 – 12 d. vyks BBD gynimas bakalauro laipsnio suteikimo komisijose.
Studentai dalyvauja gynimuose griežtai nustatytomis datomis, komisijų darbo metu, pagal iš anksto sudarytus gynimosi sąrašus.
 
Visa informacija bus skelbiama katedros tinklalapyje, adresu:
Pastaba: informacija bus atnaujinta po 2015-05-14 d.

Katedros dėstytojų mokslinių interesų kryptys

Aktuali informacija I k. magistrantams
 
 

Katedros vedėjo potvarkis dėl baigiamųjų darbų rengimo ir atsiskaitymo grafiko 2016/2017 m.m.